Nieuws

Nieuw product: de gebiedsagenda

Samen werken aan een integraal en helder kader

De gebiedsagenda stroomlijnt het complexe proces rond de ontwikkeling van een gebiedsvisie. Het zorgt voor focus en draagvlak door bij de start gezamenlijk de kaders te bepalen. We hebben de gebiedsagenda succesvol ingezet in het Stationsgebied in Leiden, in DiZtrikt Noord in Zwijndrecht en in de Schinkelpolder in Aalsmeer.

Nederland staat voor uitdagingen op het gebied van energietransitie, sociale problematiek, woningbouwopgave en klimaatadaptatie. Hoe pak je deze uitdagingen als gemeente integraal op? En hoe doe je dat transparant samen met de buurt en belangrijke stakeholders? Gemeenten werken hiervoor vaak toe naar een gebiedsvisie. Dit is een complex proces waarin veel belangen en beleid samen komen en wat veel tijd vraagt.

Hoe is de gebiedsagenda opgebouwd?
De gebiedsagenda is het middel om het gesprek met de omgeving te voeren over de kaders van de visie en de transformatie van een gebied integraal op te pakken. De gebiedsagenda:

 • koppelt bestaand beleid aan nieuwe ambities en uitkomsten uit eerdere trajecten;
 • brengt focus aan door het formuleren van een aantal gebiedsgerichte agendapunten met concrete vragen waar de gebiedsvisie antwoord op moet geven;
 • schetst helder het vervolgproces.

Voor wie is de gebiedsagenda interessant?
De gebiedsagenda leent zich voor gemeenten:

 • die aan de vooravond staan van een nieuwe gebiedsvisie (ook wel wijkvisie, masterplan etc. genoemd);
 • in korte tijd een gedragen eindproduct moeten opleveren;
 • vastlopen in een proces van visievorming;
 • staan voor een complexe uitdaging door het samenkomen van regionale en lokale belangen.

Kickstad helpt u graag!
U kunt op twee manieren met ons aan de slag om een gebiedsagenda op stellen. Op projectbasis werkt het projectteam onder regie van Kickstad aan het opstellen van de gebiedsagenda of Kickstad coacht het projectteam bij het opstellen van de gebiedsagenda.

Projectbasis
We gaan samen intensief aan de slag. Kickstad neemt de regie, bewaakt het proces en adviseert over de inhoud. We werken toe naar een compact, publieksvriendelijk document dat is geverifieerd bij de belangrijkste stakeholders. Een van de onderdelen in de agenda is het participatieproces. Kickstad adviseert hierover en werkt dit samen met het projectteam uit. Onze ervaring en jullie gebiedskennis komen op deze manier samen in een gestroomlijnd proces. Kickstad levert:

 • projectcoördinatie & planning
 • penvoerder, vormgeving & inhoudelijk advies
 • een ambitieworkshop
 • acht werksessies
 • stakeholdergesprekken & interne afstemming (met bijvoorbeeld het college)
 • templates voor het schrijven
 • advies over communicatie en participatie
 • Dit kost: €18.500,- ex. BTW


Coaching

Twee coaches van Kickstad gaan met het projectteam aan de slag. Op basis van onze templates stelt het projectteam zelf een gebiedsagenda op en gaat in gesprek met stakeholders om deze te verifiëren. Jullie richten zelf het proces in en voeren hier regie over. Kickstad coacht het projectteam en ondersteunt bij het maken van integrale afwegingen, strategisch schrijven én het inrichten van een participatieproces. Kickstad levert:

 • template voor het schrijven
 • templates voor stakeholdergesprekken
 • 1 ambitieworkshop
 • vier coachingsessies
 • voorbeelden, inspiratie & ideeën
 • Dit kost: €7.500,- ex. BTW

Geïnteresseerd? Bel Esther voor een kennismakingsgesprek.
Bel Esther voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om erachter te komen hoe de gebiedsagenda bij kan dragen aan uw planproces. In het gesprek bespreken we of de casus zicht leent voor aanpak op projectbasis of in de vorm van coaching. We leveren maatwerk als de situatie daarom vraagt.