Gebiedsontwikkeling

Perspectief oostflank metropoolregio Amsterdam

Gemeente Almere

Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam werken samen om de ambitie voor de ontwikkeling van de Noordelijke Randstad vorm te geven. Kickstad is betrokken bij de actualisatie van de visie en afspraken uit 2013.

Hier maakten we gebruik van:

  • Advies in gebiedsontwikkeling

Onze aanpak

In het RIJK-REGIOPROGRAMMA AMSTERDAM-ALMERE-MARKERMEER(RRAAM) werken het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam samen om de ambitie op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de noordelijke Randstad vorm te geven. Zo moeten er richting 2050 in Almere onder andere 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen bijkomen ten opzichte van 2010. 

“Het vraagt een bepaalde behendigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een vlotte pen om een dergelijke proces in goede banen te leiden. Kickstad heeft ons daar heel goed in geholpen.”

Ivonne de Nood – Projectdirecteur Handelingsperspectief Oostflank MRA

Deze complexe politiek-bestuurlijke opgave vraagt om goede procesregie. De gemeente Almere heeft Kickstad gevraagd hier vorm aan te geven, onder andere door goede documentatie voor besluitvorming en het betrekken van de verschillende bestuurlijke gremia – op het juiste moment en de juiste manier. Dit alles wordt vastgelegd in het Handelingsperspectief Oostflank.

Meerjarig proces voor toekomstvisie

Het Handelingsperspectief Oostflank is een meerjarig proces, in overleg met verschillende overheden en colleges en in samenhang met lopende beleidsprocessen. Kickstad zorgt ervoor dat er goede ‘beslisdocumenten’ komen en dat de verschillende deelnemers op het juiste moment en de juiste manier worden aangehaakt. Het team waar Kickstad deel van uitmaakt, organiseert en coördineert het proces, de communicatie/participatie, bestuurlijke en politieke behandelingen. Ook helpt Kickstad meer inhoudelijk om specifiek op het thema duurzaamheid te komen tot een toekomstvisie: een heldere toekomstvisie en intergouvermentele (financiële) afspraken zijn nodig om de potentie van deze regio te benutten.

Van verkenning naar toekomstvisie

De weg naar het Handelingsperspectief bestaat uit drie fasen: eerst hebben de samenwerkende overheden een verkenning uitgevoerd naar de huidige opgaven en langere-termijnvragen van de regio Oostflank. 

In de tweede fase is een antwoord geformuleerd op de lange-termijnvragen op regioniveau. Ook is nagedacht over de ontwikkeling van vier belangrijke gebieden in en rondom Almere: de baai, Oosterwold, Almere Centrum en de gehele stad Almere. Het resultaat is een visie op het schaalniveau van de Oostflank en op het schaalniveau van de stad Almere. 

Tot slot wordt er een uitvoeringstrategie- en agenda (tot 2030) opgesteld die is geladen met samenwerkingsafspraken en financiële bijdragen van de partnerpartijen.

Impact op de stad

  • Ontwikkeling nieuwe woningen
  • Duurzame toekomstvisie
  • Langetermijn-perspectief
  • Dealmaking

Meer weten over deze case?

Mirte van der Vliet

Partner, adviseur & proces/projectmanager - chef sales & acquisitie