Advies in gebiedsontwikkeling

Leidse Samenwerkingstafel Woningbouw

Gemeente Leiden

Leiden staat voor een enorme woningbouwopgave: het bouwen van ruim 8.000 nieuwe woningen voor 2030 in allerlei segmenten, zoals sociaal, (middel)duur, koop en huur. Hierbij is samenwerking en verbinding tussen alle belangrijke, bijdragende partijen zoals de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars cruciaal. Alleen dan lukt het om projecten te versnellen, kwaliteit te borgen, ontwikkelruimte op de juiste manier te verdelen en de lusten en lasten van de stadsopgaves gezamenlijk te dragen.

Samen met Fakton begeleidde Kickstad voor de gemeente Leiden de zoektocht naar een efficiënte samenwerkingsstructuur. Het uiteindelijke doel hiervan is het sneller beschikbaar laten zijn en komen van een passende woning voor iedere Leidenaar.

Hier maakten we gebruik van:

  • Advies in gebiedsontwikkeling
  • Versnelling van duurzame transities

Onze aanpak

De uitdaging was om een plek te creëren die ervoor zorgt dat de samenwerking en het vertrouwen tussen een zeer diverse groep organisaties wordt versterkt. Het moet een plek zijn waar krachten worden gebundeld en oplossingen worden bedacht om woningbouw passender en sneller te realiseren.

Dat we met zo’n diverse groep organisaties tot een gedragen platform en missie zijn gekomen belooft veel goeds voor Leiden! Er ligt nu een solide basis om gezamenlijk verder te bouwen aan de woningbouwopgave.”

Vince de Jong – Kickstad

De Leidse Samenwerkingstafel Woningbouw is een document dat is opgesteld in samenwerking met de gemeente, ontwikkelaars, beleggers, corporaties en huurdersverengingen die actief zijn in Leiden. Het document is tot stand gekomen door middel van interviews en inhoudelijke, gezamenlijke sessies. Ook heeft de samenwerkingstafel hierdoor vorm gekregen.

De totstandkoming van de samenwerkingstafel was uitdagend omdat er een grote, diverse groep organisaties met verschillende belangen samen moest (en moet blijven) werken aan de woningbouwopgave. De gemene deler van al deze verschillende type partijen is het besef dat de opgave te groot en te complex is om door één partij te laten oplossen.

De WHY

We zijn niet direct aan de slag gegaan met mogelijke oplossingen. In plaats daarvan zijn we eerst op zoek gegaan naar de kern van het probleem. Individuele interviews maakten het mogelijk om ieders positie, belangen en issues binnen de woningbouwopgave beter te begrijpen. Vanuit daar konden we in gezamenlijke sessies snel toewerken naar een gedeelde missie die luidt als volgt:    

“Samen zorgen we voor het sneller beschikbaar komen van een passende woning voor iedere Leidenaar, in een prettige stad met een hoogwaardige en inclusieve leefomgeving.”

De HOW

Hoe we samenwerken aan bovenstaande missie hebben we vastgelegd in een aantal werkafspraken. Zo wordt er een onafhankelijke tafelvoorzitter aangewezen die de overleggen leidt en de continuïteit van de Samenwerkingstafel bewaakt. Er zijn daarnaast afspraken gemaakt over o.a. de samenstelling van de groep, de frequentie en vorm van de bijeenkomsten, en de inbreng van deelnemers. De werkafspraken leggen daarmee de basis voor een structurele samenwerking.

De WHAT

De Leidse Samenwerkingstafel Woningbouw is een platform voor gesprek, gericht op het versnellen van de uitvoering van woningbouwprojecten. Waar moeten we het over hebben? Wat heeft prioriteit? Op basis van alle gesprekken is een agenda gemaakt voor de belangrijkste onderwerpen en thema’s. Denk aan woonprogramma en doorstroming, een gelijk speelveld tussen marktpartijen, gemeente en corporaties, participatie en functiemenging.

Deelnemers werken onderwerpen verder uit en agenderen deze voorafgaand aan een overleg. Iedere partij neemt daarmee niet alleen proactief deel aan het overleg, maar krijgt tegelijkertijd de gelegenheid om zaken te agenderen die voor de eigen organisatie van belang zijn.  

Impact op de stad

  • Uniek samenwerkingsverband met belangrijkste stadspartners
  • Verbonden aan een gezamenlijke en gedragen missie die door alle partijen ondertekend is
  • Onafhankelijke tafelvoorzitter borgt continuïteit, balans en overzicht
  • Actiegerichte opzet, inclusief ruimte voor input vanuit de stad

Meer weten over deze case?

Vince de Jong

Projectmanager & Urban Detective - chef productontwikkeling