Herontwikkeling Centrale Gelderland

Van een hermetisch afgesloten gebied met kolencentrale naar een toegankelijk groen industrieterrein waar de energietransitie letterlijk vorm krijgt. Dat is wat we beogen met de herontwikkeling van het Centrale Gelderland terrein in Nijmegen.

In opdracht van grondeigenaar Engie treedt Kickstad op als procesregisseur bij de herontwikkeling van het Centrale Gelderland terrein in Nijmegen. De voormalige kolencentrale Centrale Gelderland sloot in december 2015 en wordt ontmanteld. Er komt daarmee een terrein van ongeveer 32 hectare vrij op het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland.

Engie stelt in samenwerking met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland een gebiedsvisie op, die de basis vormt voor een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft in het kader van de Omgevingswet de experimenteerstatus “flexibel bestemmingsplan” gekregen. In de gebiedsvisie wordt de ambitie uitgesproken om het terrein te benutten voor de energietransitie. Door de reeds beschikbare energieinfrastructuur en de ligging in de oksel van de Waal en het Maas-Waalkanaal leent het terrein zich goed voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Ook kan de locatie plek bieden aan watergebonden activiteiten en is er ruimte voor de maakindustrie en duurzame stadsdistributie. Het uitgangspunt is dat er een logische samenhang is tussen alle bedrijven die zich op het terrein vestigen (circulariteitsprincipe).

De aanpak

Startup mentaliteit

De procesregisseur heeft een projectorganisatie opgetuigd waarin grondeigenaar Engie, gemeente Nijmegen, buurgemeente Beuningen en de provincie Gelderland vanuit hun eigen rol en verantwoordelijk samen aan de uitwerking van de gebiedsvisie hebben gewerkt. Door partijen in het vroegste stadium aan elkaar te verbinden, is een heel prettige samenwerking ontstaan en zijn partijen goed in staat gebleken over hun eigen grenzen heen te kijken.

Kan niet bestaat niet

Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan vraagt door de stikstofcisis meer tijd, en het is jammer als er in die tussentijd helemaal niets wordt gedaan met de beschikbare ruimte op het terrein van Centrale Gelderland. Daarom worden er activiteiten toegestaan die passen binnen de kaders van de gebiedsvisie, weinig milieu-impact op de omgeving hebben en als een niet te missen kans kunnen worden beschouwd. Via deze placemakingstrategie kan het gebied toch stap voor stap op een laagdrempelige manier geactiveerd worden met initiatieven die passen bij de beoogde toekomstige bestemming.

Coalities smeden

In de rol van procesregisseur brengt Kickstad partijen bij elkaar en zorgt voor een gestructureerde samenwerking tussen de partnerpartijen en een goede aanpak van het proces. Ook neemt de procesregisseur het voortouw in het vormgeven van het participatieproces, waarbinnen de omgeving kan meedenken over de invulling van het gebied. Het spanningsveld tussen een prettige woonomgeving en ruimte bieden aan industrie en grootschalige energieopwekking (wind, geothermie) is daarbij steeds de uitdaging.

Periode: 2020 – nu
Opdrachtgever: Engie
Inzet vanuit Kickstad: Mirte van der Vliet

Beeldmateriaal: eigen foto’s

Onze kick

Participatie zo vormgeven dat de deelnemers er zelf wat aan hebben. Dat er een enthousiaste coalitie van partijen ontstaat die zelf mede initiatiefnemer wordt. Dat is onze kick.

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad als (senior) adviseur duurzame stadsontwikkeling!