Gebiedsontwikkeling

Herontwikkeling centrale Gelderland

Engie

Van een afgesloten gebied met een kolencentrale naar een groen industrieterrein.

De kolencentrale Centrale Gelderland in Nijmegen sloot in 2015 en wordt ontmanteld. Er komt daarmee een terrein van ongeveer 32 hectare vrij op het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. Grondeigenaar Engie wil goed samenwerken met de betrokken overheden en heeft Kickstad gevraagd op te treden als procesregisseur bij de herontwikkeling.

Hier maakten we gebruik van:

  • Project- en procesmanagement

Onze aanpak

Als procesregisseur hebben wij een projectorganisatie opgetuigd waarin grondeigenaar Engie, gemeente Nijmegen, buurgemeente Beuningen en de provincie Gelderland vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid samen aan de uitwerking van de gebiedsvisie en het bestemmingsplan werken. Het gaat om een bestemmingsplan verbrede reikwijdte; een pilot in het kader van de omgevingswet.  

“Dit project is een mooi voorbeeld hoe we de samenwerking tussen markt, overheid en omgeving met de komst van de Omgevingswet kunnen vormgeven. Vanuit gezamenlijk geformuleerde ambities, over grenzen heen kijkend en in blijvend contact met de omgeving.”

Mirte van der Vliet – Kickstad

Door partijen in het vroegste stadium aan elkaar te verbinden en een gestructureerd proces te organiseren waar wij in voorzittersrollen sturing aan geven, is een prettige samenwerking ontstaan en zijn partijen goed in staat gebleken over hun eigen grenzen heen te kijken.

Daarnaast zorgen we voor stakeholdermanagement, omgevingsmanagement en advies aan Engie in de gebiedsontwikkeling. 

Procesregie

We zorgen voor een integrale projectorganisatie en een gestructureerd proces. 

Als procesregisseur nemen we ook het voortouw in het vormgeven van het omgevingsmanagement, waarbinnen de omgeving ook kan meedenken over de invulling van het gebied. Ook de politiek-bestuurlijke afstemming is belangrijk (denk aan raadspresentaties, excursies etc. voor zowel de raden van Nijmegen als Beuningen). Het spanningsveld tussen een prettige woonomgeving en ruimte bieden aan industrie en grootschalige energieopwekking (wind, geothermie) is daarbij steeds de uitdaging.

Adviseursrol

Tot slot treden wij voor Engie ook op als adviseur gebiedsontwikkeling door bijvoorbeeld te helpen bij het vormgeven van een ontwikkelstrategie waar placemaking een onderdeel van is.

Impact op de stad

  • Samenwerking
  • Betrokken omgeving
  • Politiek bestuurlijke afstemming

Meer weten over deze case?

Mirte van der Vliet

Partner, adviseur & proces/projectmanager