Perspectief Oostflank Metropoolregio Amsterdam

In het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) werken het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam samen om de ambitie op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven. Er moeten onder andere 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen in Almere bijkomen ten opzichte van 2010. Kickstad is betrokken bij de actualisatie van de visie en afspraken uit 2013.

Het Handelingsperspectief richt zich op de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Deze regio ligt aan het IJmeer en Markermeer en is relatief jong, met steden als Almere en Lelystad. Het gebied heeft een kenmerkende demografische opbouw met een jonge samenleving, een relatief lager opleidingsniveau en een identiteit van pionieren. Er is een sterke relatie met landbouw, landschap, natuur en water, en er ligt veel nadruk op de woonfunctie. Het economische profiel van de Oostflank is nog volop in beweging en er is nog bijzonder veel mogelijk. Een heldere toekomstvisie is nodig om de potentie van deze regio te benutten.

In opdracht van het programma Almere 2.0, waarin provincie Flevoland, gemeente Almere en het Rijk samenwerken aan de schaalsprong van Almere, helpt Kickstad bij de politiek bestuurlijke afstemming en besluitvorming rondom het Handelingsperspectief Oostflank. De visie en strategie komen tot stand in samenwerking met verschillende overheden, bestuurlijke gremia en lopende beleidsprocessen. Deze complexe politiek bestuurlijke context vraagt om goede procesregie.

Van verkenning naar toekomstvisie

De weg naar het Handelingsperspectief bestaat uit drie fasen: in de eerste fase hebben de samenwerkende overheden een verkenning uitgevoerd naar de huidige opgaven en langere-termijnvragen van de Oostflank. En zijn de financiële middelen beschikbaar gesteld om de tweede fase, de atelierfase, te kunnen uitvoeren.

In de atelierfase wordt een antwoord geformuleerd op de lange-termijnvragen op Oostflankniveau. Ook wordt er in werkplaatsen nagedacht over de ontwikkeling van vier belangrijke gebieden in en rondom Almere: de baai, Oosterwold, Almere Centrum en de gehele stad Almere. Het atelierteam combineert de uitkomsten tot een visie op het schaalniveau van de Oostflank en op het schaalniveau van de stad Almere. Het cockpit-team, waar Kickstad deel van uitmaakt, organiseert en coördineert het proces, de communicatie/participatie, bestuurlijke en politieke behandeling. Zo wordt een toekomstvisie (tot 2050) ontwikkeld.

Tot slot wordt er een uitvoeringstrategie- en agenda (tot 2030) opgesteld die is geladen met samenwerkingsafspraken en financiële bijdragen van de partnerpartijen.

De rol van Kickstad

Kickstad zorgt er met het cockpit-team voor dat er goede ‘beslisdocumenten’ komen en de verschillende bestuurlijke gremia op het juiste moment en de juiste manier worden aangehaakt. De inhoud is complex en alles speelt zich af in een politiek-strategische context. Ook helpt Kickstad het atelierteam om specifiek op het thema duurzaamheid te komen tot een toekomstvisie.

Periode: 2020 – nu
Opdrachtgever: Almere 2.0
Inzet vanuit Kickstad: Mirte van der Vliet
Beeldmateriaal: uit ‘Op weg naar een Handelingsperspectief’ (26-09-2019)