Binnenstadsvisie Breda

“In 2030 heeft Breda de meest gastvrije binnenstad van Nederland.” Dat is de ambitie die in de concept binnenstadsvisie staat. De binnenstad ontwikkelt zich van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’: een sociale ontmoetingsplek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten. Kickstad haalde op wat de betrokkenen van de conceptvisie vinden, wat hier nog aan verbeterd kan worden en wat men nodig heeft om samen tot tot uitvoering te komen.

 

De concept binnenstadsvisie is opgesteld in opdracht van het Ondernemersfonds, Breda Marketing en de gemeente Breda,  in samenwerking met de ‘Coalition of the Willing’. Deze coalitie bestaat circa twintig Bredanaars, vanuit verschillende sectoren, die met hart voor de stad vanuit hun deskundigheid hebben meegedacht en geschreven aan de conceptvisie.

Onze aanpak

Iedereen kan meedoen

We gaan ervan uit dat inwoners, ondernemers, bezoekers en andere stakeholders pas mee kunnen doen als ze ‘weten, kunnen en willen’. Een succesvol participatieproces vereist allereerst dus dat iedereen op de hoogte is van de actuele stand van zaken.

In dat kader hebben we vol gecommuniceerd via de websites van Plan Breda en Breda Marketing, een persbericht, ansichtkaarten bij ondernemers en persoonlijke uitnodigingen per e-mail en telefoon. Het doel was om iedereen op gelijk informatieniveau te brengen en betrokkenen exact te laten weten hoe, en wanneer zij mee konden doen.

Afbeelding uit Binnenstadvisie Breda

Op een passende manier

In drie digitale stadsgesprekken zijn we daarna in gesprek gegaan over de conceptvisie. Met diverse besturen van organisaties die actief zijn in de binnenstad hebben we in een panelgesprek de vijf pijlers van de visie besproken. En met ondernemers, bewoners, stakeholders en belangstellenden hebben we in twee gesprekken kansen, zorgen en acties benoemd per sfeergebied.

Daarnaast was er voor alle belangstellenden de mogelijkheid om op eigen initiatief één of meerdere door ons uitgezette stadswandelingen te lopen en hun input per Whatsapp door te geven.

Resultaten

In de periode november 2020 t/m januari 2021 is samen met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere belanghebbenden gepeild wat men van de conceptvisie vindt, wat hier nog aan verbeterd kan worden en wat men nodig heeft om samen tot tot uitvoering te komen. In het participatieverslag hebben we een samenvatting in woord en beeld gegeven van dit proces en de opbrengst hiervan. Het verslag is gedeeld met alle betrokkenen en op Plan Breda geplaatst.

Het participatieverslag en de conceptvisie dienen als integrale input voor de op te stellen omgevingsvisie voor Breda en vormen de basis voor het vorm te geven uitvoeringstraject dat vanaf april 2021 zal worden opgepakt. 

Periode: 4e kwartaal 2020 – 1e kwartaal 2021
Opdrachtgever: Ondernemersfonds Breda, Breda Marketing en gemeente Breda.
Inzet vanuit Kickstad: Esther Nouws & Tessa de Leede
Beeldmateriaal: Maan (animatiefilm) en Jonge Honden (stadswandeling)